Disclaimer

Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden De Schoenengigant

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website DeSchoenengigant.nl van De Schoenengigant.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd De Schoenengigant te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van De Schoenengigant geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. De Schoenengigant is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot De Schoenengigant te ontzeggen.

3.Wijziging
De Schoenengigant is te allen tijde gerechtigd de informatie op De Schoenengigant en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Schoenengigant adviseert u De Schoenengigant en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel De Schoenengigant
De Schoenengigant beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over schoeisel in de breedste zin des woords. Op de door De Schoenengigant aangeboden producten zijn de voorwaarden van De Schoenengigant van toepassing. Op de producten die in de shop (mede) door partners van De Schoenengigant worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van De Schoenengigant). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via De Schoenengigant zijn de voorwaarden van De Schoenengigant respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door De Schoenengigant of haar partner geleverde deel van het pakket. De Schoenengigant streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel De Schoenengigant de informatie op DeSchoenengigant.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van De Schoenengigant bevat hyperlinks naar andere websites. Indien voor de gelinkte website andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. De Schoenengigant kan hyperlinks naar derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. De Schoenengigant is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat De Schoenengigant deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op DeSchoenengigant.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij De Schoenengigant, haar partners en adverteerders. De Schoenengigant behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van De Schoenengigant, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van DeSchoenengigant.nl geldt: © 2011 De Schoenengigant, Nederland.

7. Informatie
De Schoenengigant en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van De Schoenengigant zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van De Schoenengigant. Het is niet toegestaan informatie die van De Schoenengigant wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
De Schoenengigant verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan DeSchoenengigant.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om De Schoenengigant te kunnen raadplegen of De Schoenengigant in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om De Schoenengigant te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door De Schoenengigant worden ontsloten. Bovendien is het verboden De Schoenengigant - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van De Schoenengigant voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
De Schoenengigant spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van De Schoenengigant achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van De Schoenengigant te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. De Schoenengigant staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. De Schoenengigant is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
De Schoenengigant sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van De Schoenengigant, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie en/of producten op De Schoenengigant of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf De Schoenengigant, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om De Schoenengigant te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van De Schoenengigant.12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.


13.  Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op De Schoenengigant gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van De Schoenengigant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te  ’s-Hertogenbosch.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x